The Faversham Creek Hotel

Food At Red Sails Restaurant, Faversham